fbpx

Algemene voorwaarden

Voorwerp

Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen Magic Boxxx bv,
gekend onder de commerciële benaming Wines Out Of The Boxxx, met zetel Bosstraat 5
9840 De Pinte en BTW nummer BE 887 385 791 en haar klant, ongeacht of deze de goederen
en en diensten van Wines Out Of The Boxxx voor beroepsmatige doeleinden bestelt. Elke
situatie die niet wordt voorzien door onze algemene of bijzondere voorwaarden, wordt
beheerst door de algemeen geldende wettelijke reglementering (Wet Handelspraktijken dd.
14/7/1991 en het Burgerlijk Wetboek).
 

Bestelling

Bestellingen via de website van Wines Out Of The Boxxx geschieden steeds onder
aanvaarding van de algemene voorwaarden. Rouseu Wijnen & Likeuren heeft het recht om
onnauwkeurige of onvolledige bestelformulieren niet te verwerken.
 

Verzakingsbeding

De particuliere consument heeft het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van
de aankoop zonder betaling van boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 werkdagen
vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de
dienstenovereenkomst. De consument dient vervolgens de goederen integraal op eigen kosten
terug te sturen, waarna Wines Out Of The Boxxx de aankoopprijs terug zal betalen mits er
geen schade noch (partieel) gebruik wordt vastgesteld.
 

Alcohol & Verantwoordelijkheid

Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Bij een bestelling verklaart de klant
verantwoordelijk te zijn voor zijn aankoop en ouder dan 18 jaar.
 

Levering

Voor transportkosten binnen België brengt Wines Out Of The Boxxx € 15 in rekening, indien
het totaalbedrag van de bestelling onder de € 250, ligt.
De levering geschiedt binnen de 5 werkdagen na ontvangst van betaling, tenzij anders
vermeld op de site of op de orderbevestiging. Indien de levering wordt uitgevoerd door een
externe koerierdienst is Wines Out Of The Boxxx niet aansprakelijk voor eventuele vertraging
door staking, overheidsmaatregelen of welke oorzaak ook. De klant is steeds gehouden om de
ontvangen colli te controleren en bij glasbreuk, verlies, diefstal of andere schade Wines Out
Of The Boxxx binnen de 48 uren te verwitttigen en zijn vraag te staven met foto’s en een
beschrijving van de schade.
Wanneer een bestelling niet (meer) voorradig is, wordt er contact met de klant opgenomen
over de levertijd en/of wordt een alternatief voorgesteld.
Mocht de langere levertijd of het voorgestelde alternatief voor de klant niet acceptabel zijn, wordt de bestelling zonder kosten geannuleerd.
Indien de klant een foutief adres opgeeft en de levering niet kan bezorgd worden staat hij in
voor alle extra kosten die dit meebrengt.
Klanten moeten 18 jaar of ouder zijn en een legale bevestiging van dit feit is vereist zowel bij
online aankoop als bij levering van de goederen. Indien de persoon die de goederen ontvangt
bij levering niet aan deze eis voldoet heeft Wines Out Of The Boxxx recht op een vergoeding
voor de extra verzendkosten die dit meebrengt.
 

Prijzen

De prijzen en tarieven zijn steeds uitgedrukt in Euro en gelden per fles of in geval van
proefpakketten per pakket, conform de vermelding op de site ten tijde van de bestelling en
zolang de voorraad strekt. Tenzij anders vermeld bevatten alle flessen 0,75 liter.
Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW (21%), accijnzen en verpakkingsheffing.
Wines Out Of The Boxxx heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typfouten te
corrigeren. Wanneer de klant hierdoor zou worden benadeeld, wordt deze per e-mail op de
hoogte gesteld en heeft het recht de bestelling te annuleren. Indien door een typfout een
manifest te lage prijs op de website zou geafficheerd worden kan de klant deze niet claimen
voor zover het redelijkerwijze onmogelijk is voor deze prijs de betreffende wijn te kopen.
 

Betaling

Nadat de klant een bestelling op de website heeft geplaatst en verzonden, ontvangt hij per e-
mail een bevestiging. Een factuur wordt opgemaakt op aanvraag en na voorlegging van de
nodige facturatie- en BTW-gegevens.
 
Betaling geschiedt
 
  • contant bij afhaling in de zaak in De Pinte
  • via betaling op de site
  • of per overschrijving naar BE 78 9730 3564 3086
Leveringen van aankopen in de webshop worden uitgevoerd na ontvangst van betaling.
De bedragen van alle facturen zijn contant betaalbaar, netto zonder korting. In geval van niet
tijdige betaling wordt het bedrag verhoogd met 10% met een minimum van 40 euro voor
schadevergoeding en renteverlies, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling noodzakelijk is.
In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van Gent bevoegd deze te beoordelen.
In geval van gedeeltelijke levering, verbindt de klant zich tot betaling van het reeds geleverde
conform de prijszetting op de factuur. Klachten aangaande de factuur dienen per e-mail en
binnen 8 dagen na factuurdatum aan Wines Out Of The Boxxx te worden gemeld.
 
Indien één of meerdere facturen niet of te laat betaald werden alsook in geval van
faillissement, bewindvoering, collectieve schuldenregeling en elke andere indicatie van
kennelijk onvermogen of onbekwaamheid behoudt Wines Out Of The Boxxx zich het recht
voor om bestellingen te weigeren, tevens kan zij een lopende bestelling opschorten zolang
facturen niet of niet volledig werden betaald, zonder dat Wines Out Of The Boxxx tot enige
schadevergoeding gehouden is.
 

Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde producten blijven de uitsluitende eigendom van Wines Out Of The Boxxx
zolang zij niet volledig betaald werden, zelfs indien zij werden gewijzigd of geïncorporeerd
en onverminderd de verplichting van de klant om zich te verzekeren voor de risico’s van de
producten en ervoor te zorgen als goed huisvader. De klant onthoudt zich er te allen tijde van
om de producten door te verkopen onder een andere benaming of merk dan deze aangeduid
door Wines Out Of The Boxxx.
 

Garantie

Voor zichtbare gebreken (glasbreuk, manco’s, etc. ) dient de klant onmiddellijk bij levering
voorbehoud te maken, zoniet is een klacht op basis hiervan niet meer geldig. De klant dient
tevens binnen 48 uren na levering Wines Out Of The Boxxx hiervan per e-mail in kennis te
stellen.
 

Overmacht

Wines Out Of The Boxxx is nimmer aansprakelijk voor overmachtsituaties of iedere andere
oorzaak buiten haar wil gelegen (oorlog, staking, lock out, breuk, diefstal, brand, logistieke
problemen bij transporteurs en derden aangestelden, edm) dewelke ertoe zouden kunnen
leiden dat Wines Out Of The Boxxx niet of niet tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen,
hoewel zij steeds alles in het werk zal trachten te stellen om desgevallend met vertraging de
overeenkomst uit te voeren, zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is.
 

Disclaimer

Informatie op de website wordt de klant aangeboden onder voorbehoud van typ- en
drukfouten of andere materiële vergissingen. Tussentijdse wijzigingen, zowel qua producten
als qua prijzen zijn steeds mogelijk. Afbeeldingen van flessen of etiketten kunnen afwijken.
De klant wordt dan ook steeds uitgenodigd om regelmatig de website te raadplegen voor de
laatste versie van onze voorwaarden. Wines Out Of The Boxxx aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijk foutieve of gewijzigde informatie, evenmin
voor handelingen verricht door derden.
 

Bescherming van het Privéleven

Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van Wines Out Of The Boxxx en
wij hanteren een strikt privacybeleid. Hierbij volgen wij de wettelijke richtlijnen. De klant
beschikt op elk ogenblik en kosteloos over het recht van inzage en verbetering van deze
gegevens. Het volstaat om een e-mail te sturen naar
patrick.dhondt88@outlook.com. Voor
inlichtingen betreffende diensten na verkoop alsook voor mogelijke klachten kan de klant
steeds per e-mail terecht bij Wines Out Of The Boxxx, op het voormelde e-mailadres. De
klant erkent expliciet dat een door hem opgegeven emailadres geldt als het adres waarnaar
correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden en dat de emailcommunicatie tussen
hem Wines Out Of The Boxxx de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit. De klant
wordt aangeraden zijn emailadres regelmatig op nieuwe post te controleren.
 

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Alle onze overeenkomsten, inclusief de bijzondere en algemene contract-en
factuurvoorwaarden, alsook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgische Recht.
De nietigheid van één of meer onderdelen van onderhavige voorwaarden heeft in geen geval
de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg doch slechts tot nietigheid van het
geviseerde onderdeel. De overige bepalingen blijven derhalve volledig en onverlet van

toepassing. In geval van enige betwisting is het Belgische recht van toepassing